Συμβολή των εικαστικών θεραπευτών του СARTA στο επιστημονικό έργο και στην έρευνα για τη λειτουργία της τέχνης ως ψυχο-θεραπευτικό μέσο για τα παιδιά ή τους εφήβους που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.

Mέλη του συνδέσμου Сarta, ήταν στην ευχάριστη θέση να συμμετέχουν σε ποιοτική έρευνα μέρος της πτυχιακής εργασίας με τίτλό : “οι απόψεις των θεραπευτών για τη λειτουργία της τέχνης ως θεραπευτικό μέσο ατόμων με
αυτισμό”.

Η έρευνα υλοποιήθηκε από από τη Ανδρομιδά Γεωργία & Ρακάρου Χριστίνα φοιτήτριες στο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας |Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή των θεραπευτών στο επιστημονικό έργο και στην έρευνα!

Δείτε τη έρευνα

https://apothesis.lib.hmu.gr/bitstream/handle/20.500.12688/9937/AndromidaGeorgia_RakarouChristina2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Δείτε την περίληψη της έρευνας:

Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται τις απόψεις των θεραπευτών (εικαστικών ψυχο-θεραπευτών, μουσικοθεραπευτών, χοροθεραπευτών, δραματοθεραπευτών, θεραπευτών ψυχοδράματος), για τη λειτουργία της τέχνης ως ψυχο-θεραπευτικό μέσο για τα παιδιά ή τους εφήβους που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Αρχικά, γίνεται λόγος για τον ορισμό του αυτισμού, την έννοια του ΔΑΦ (Διάχυτου Αναπτυξιακού Φάσματος), τον τρόπο διάγνωσης και αξιολόγησης του από τους ειδικούς καθώς και τις στρατηγικές παρέμβασης, οι οποίες στοχεύουν στην όσο το δυνατόν μείωση των συμπτωμάτων του ατόμου και στην βελτίωση της λειτουργικότητας του. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η κλινική εικόνα του αυτιστικού ατόμου και τα οφέλη των θεραπειών μέσω τέχνης στα άτομα με αυτισμό, (μέσω των διάφορων μεθόδων και τεχνικών), όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (εμπειρικά δεδομένα, μελέτες περίπτωσης και συναφείς έρευνες σχετικές με το θέμα). Τέλος, στο ερευνητικό μέρος της πτυχιακής εργασίας διερευνάται το πως η τέχνη συνδέεται θεραπευτικά με τον αυτισμό, σε ποιους τομείς της κοινωνικής ζωής των ατόμων παρουσιάζεται αποτελεσματικότητα και ποιοι είναι οι παράγοντες που συντελούν σε αυτήν, σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών.

This dissertation addresses the point of view and opinions of art therapists (art psychotherapists, music therapists, dance therapists, drama therapists, psychodrama therapists) about the benefits of art through psycho-therapeutic methods regarding children and adolescents who belong in the autism spectrum disorder (ASD). Initially, we refer to the definition of autism, the concept of ADHD (Diffuse Developmental Spectrum), methods of diagnosis and evaluation by experts. There is also mention of intervention strategies, which aim to reduce the symptoms of the individual and increase their functionality. Subsequently, we discuss the clinical features of art therapy as an alternative form of therapy for people belonging to the spectrum. Particularly, the theoretical part of our work focuses on the approaches of art therapies (methods-techniques) and the benefits of art therapies in people with autism, as they are formed based on the literature review (empirical data, case studies and related research on the subject). Ultimately, the qualitative research was conducted to examine how art is therapeutically related to autism, in which areas of people’s social life there is effectiveness and what are the factors that contribute to its effectiveness, according to experts.

Leave a Reply

Your email address will not be published.